Videos & mp3

Kreuz  

mp3 "us der Not"
urs aebersold 2018

Ref:
       a dim                A°
us der Not,  wird plötzlich Fröid,
           h               E7
will Du, o Gott,  mis Härz berüersch.    2x


S1
    D2
Dis Chrüz, es steit vor mir,
         A6          E
i lueges a,  u danke Dir.      2x


S2
        D2
Vor Dim Chrüz, blib ig stah,
        A6                        E
u dänke dra,  was Du für mi hesch ta.    2x


S3
        D2
Vor Dim Chrüz, läär ig  mis Härz,
              A6                E
Du nimmsch mi a,  Du treisch mi Schmärz    2x


Finale:
        h               D2
i fröie mi,  bi vor Dim Thron,
        A6           E
i bätte a,   i danke Dir.    2x

"Nadjn Slam" Härzgedanke


"Fasten" Flackerkerze


"Liecht"   Harp & Worship

Sänd us Dis Liecht     Ps 42/43
urs aebersold  2015

            C/D
Sänd us Dis Liecht, (Wort)
         G/A
U Dini Warheit,
           d/e
dass si mi füere
a/h          G/A
- i Dini Gägewart.  2x

         C/D
So wie e Hirsch nach Wasser schreit,
                      G/A
verlangt mini Seel nach Dir oh Gott.
    d/e       a/h     
||: Du bisch dä wo mis Härz berüehrt,
      C/D             G/A
u mir Chraft zum Läbe git. :||     2x    

"Wiehnachts - Blues" .. us em Ämmitau

(E)  Wiehnachts - Blues 

Emaj7
 Du bisch gebore,
A7
i üsi chauti Wält,
Emaj7
will mir si verlore,
H7
hesch Du dä Wäg gwählt.


‚ Im ne dräckige Stall,
- uf die Wält cho,
Du, der Herrscher vom All
alli Schuld uf Di gnoh.

ref.
Drumm wott ig Dir danke,
wott dankbar vor Dir stah,
dass ig bi Dir cha tanke
u d's Läbe i Dir ha.
Drumm wott ig Dir danke,
wott dankbar vor Dir stah,
dass ig jetz nümm mues wanke,
u ewig cha bestah.

ƒ Du bisch gebore,
i mim chaute Härz,
wär ewig verlore,
Du treisch mi Schmärz.

„ Im Stall vo mim Ego,
bisch Du mis Liecht,
alli Nacht mues ga,
Du hesch mi erlöst.